Trái cây nhập khẩu từ Chi Lê

                                   

     Táo Envy Chi Lê (130.000 đ/kg)                                      Táo Fuji Chi Lê (70.000 đ/kg)

                                   

     Kiwi vàng Chi Lê(179.000 đ/kg)                                       Kiwi xanh Chi Lê (99.000 đ/kg)